×
Sluiten

Financiële maatregelen ter ondersteuning van bedrijven na de coronacrisis

Homepage > Insights > Nieuws > Financiële maatregelen ter ondersteuning van bedrijven na de coronacrisis
Nieuws
maart 19, 2020

Financiële maatregelen ter ondersteuning van bedrijven na de coronacrisis

Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die het financieel moeilijk hebben door de verspreiding van het coronavirus kunnen bij de verschillende Belgische overheidsniveaus, en in het bijzonder bij de FOD Financiën, om steunmaatregelen vragen.

Deze steunmaatregelen hebben als doel de belastingplichtige financiële ademruimte te geven om hun tijdelijke financiële problemen te overkomen

Welke ondernemingen? 

Natuurlijke- of rechtspersonen die beschikken over een ondernemingsnummer (KBO):

 • Ongeacht hun activiteitensector
 • Die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus en dit ook kunnen aantonen (bv. Een daling van de omzet, een significante daling van bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen, …)

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • Afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • Het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Welke stappen?

 • Eén aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • Via een formulier: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 • Per e-mail of per brief
 • Eén enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe opzoeken:

  1. Klik hier om onze kantorengids te openen
  2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in.
  3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

De onderneming zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Om financiële ademruimte te creëren voor deze ondernemingen en ondernemers heeft de federale overheid nu enkele bijkomende maatregelen genomen om de financiële gevolgen van het virus tot een minimum in te perken.

 1. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Ven.B., RPB en BNI-Ven met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april.

De belastingplichtigen krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt uitsluitend voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

 1. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

Aangifte over… Termijn verlengd tot…
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1e kwartaal 2020 7 mei 2020

BTW

Betaling over… Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1e kwartaal 2020 20 juni 2020
Maandaangifte – april 2020 20 juli 2020

Starters of vergunninghouders maandelijkse teruggaaf die wensen de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet te kunnen genieten kunnen eveneens uitstel krijgen tot de 24ste van de maand die volgt op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

Opgave over… Termijn verlengd tot…
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020.
 • Als de heffingsplichtigen de activiteiten heeft stopgezet : ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit..
 1. Betaling bedrijfsvoorheffing

Betalings- en heffingsplichtigen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over… Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 15 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1e kwartaal 2020 15 juni 2020
Maandaangifte – april 2020 15 juli 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling is het eveneens mogelijk voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aan te vragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

 1. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van twee maanden worden toegekend.

Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 1. Sociaal-economische maatregelen

 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Indien een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan wel het bediende statuut.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen hier eveneens een beroep op doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of de onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van het brutoloon (normaal is dit 65%) met een beperking van 2754,76 euro bruto per maand.

 • Faillissementen – winstgevende bedrijven voor 18 maart

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft surseance van betaling van faillissementen uitgesproken. Met andere woorden, bedrijven die vóór 18 maart winstgevend waren, worden tot het einde van de opsluiting beschermd tegen inbeslagname, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

 • Overwerk

In kritieke sectoren kunnen werknemers nu – op vrijwillige basis – 220 uur per jaar overwerken.

 • Studentenbanen

Voor studentenjobs worden de gewerkte uren in het tweede deel van het jaar niet meegerekend in het jaarquotum van 475 uur.

Meer weten

 

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *