×
Sluiten

Algemene Voorwaarden

Terms & conditions
Homepage > Algemene Voorwaarden

Wettelijke vermeldingen:

De website wordt vormgegeven en gehost door en is het eigendom van Ayming, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nr. 414 119 735, met een kapitaal van € 70.665.286,92, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 114 rue Chaptal, 92300 Levallois, Frankrijk.

 • Ontwerp en vormgeving:Coast Digital
 • De Belgische verantwoordelijke voor de publicatie van de website ayming.be is Ayming Belgium BVBA, geregistreerd onder het btw-nummer BE 0861.522.029 en gevestigd in De Kleetlaan 12b te 1831 Machelen (Diegem).
 • Tel.:+32 2 737 62 60
 • Wettelijke vertegenwoordiger / Hoofd publicatie: Laurie Pilo, Managing Director.
 • Redactieverantwoordelijke: Bob Vissenberg, Head of Sales and Marketing.
 • Belgisch contactadres voor alle vragen omtrent persoonsgegevens: contactbelgium@ayming.com
 • Data Protection Officer van de Groep: dpo@ayming.com (gelieve uw boodschap in het Frans of Engels te schrijven)

Algemene voorwaarden voor het bezoeken en gebruiken van deze website:

De website van Ayming heeft tot doel u informatie te verschaffen over de activiteiten van Ayming. Het navigeren op de website en het gebruiken van content moet gebeuren in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Iedere gebruiker moet kennis nemen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden alvorens op de website te surfen. Indien de gebruiker het niet eens is met één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, moet hij de website verlaten.

Ayming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website wegens onderhoud of verbeteringen hieraan, of omwille van technische redenen die niet aan ons toegerekend kunnen worden. Ayming behoudt zich te allen tijde het recht voor om een element van de website aan te passen, op te schorten of te verwijderen waardoor de beschikbaarheid van een functie of inhoudselement van de website vervalt, zonder dat hieruit compensatierechten voor de gebruiker voortvloeien. Ayming behoudt zich ook het recht voor om u de toegang tot deze website te weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten:

De informatie op deze website, geregistreerde handelsmerken, logo’s, software, teksten, foto’s, afbeeldingen, evenals de database en structuur van de website zijn exclusief eigendom van Ayming en worden beschermd door het wetboek van intellectuele eigendom.

U kunt een pagina van deze website uitsluitend downloaden, kopiëren of printen voor eigen gebruik, en op voorwaarde dat u de auteursrechten en kennisgevingen over eigendom respecteert. Elk gebruik voor commerciële doeleinden of publieke verspreiding is verboden.

U bent in geen geval gemachtigd om de inhoud van de website te herformuleren of te verwijderen. Elk ander gebruik dat hier niet uitdrukkelijk wordt genoemd is niet toegestaan en vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayming.

U heeft met name niet de bevoegdheid om:

 • (i) de merken en logo’s van Ayming te reproduceren,
 • (ii) de databases die de website gebruikt gedeeltelijk of volledig te gebruiken of hier uittreksels van te maken,
 • (iii) programma’s te gebruiken die door de website worden gebruikt,
 • (iv) iets online te plaatsen dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij kan schenden.

Persoonsgegevens:

De verwerkingsverantwoordelijke is Ayming Belgium BVBA, waarvan u de gegevens hierboven terugvindt.
U kunt de DPO van Ayming contacteren via volgend e-mailadres: dpo@ayming.com of per brief naar bovenvermeld adres.

Tijdens het surfen op de website zal Ayming geen gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of Java-applets) verzamelen waarmee u meteen persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, met uitzondering van cookies indien u zich niet verzette tegen hun plaatsing en van technische gegevens (logs) die noodzakelijk zijn voor de toegang tot de website of de traceerbaarheid.

De gegevens (verplichte velden) die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw verzoek. Aan de hand van facultatieve gegevens kunnen we een pertinenter antwoord bieden. Door ons te contacteren via het formulier geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens.
Wanneer uw verzoek een transversale activiteit of een activiteit van een filiaal betreft, worden uw gegevens mogelijk doorgegeven aan de verantwoordelijken van de betrokken filialen.

Indien u akkoord gaat met het ontvangen van elektronische communicatie over de Groep Ayming, krijgt u diverse informatie toegestuurd over de activiteiten of events van de Groep Ayming.
De prospectiegegevens van klanten worden gedurende de volledige commerciële relatie en tot twee jaar na de laatste contactopname bewaard.

In overeenstemming met de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang tot en op een beperkte verwerking, dataportabiliteit en rechtzetting van uw persoonsgegevens.  Indien u dit recht wenst uit te oefenen en info wenst over uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot contactbelgium@ayming.com.

U kunt zich tevens om gewettigde redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. In dit geval zal iedere verwerking die plaatsvond voor de intrekking als rechtmatig beschouwd worden. Gelieve te schrijven naar contactbelgium@ayming.com.

U kunt ook klacht indienen bij onze DPO (dpo@ayming.com) indien u vindt dat de verwerking van uw gegevens niet gebeurde in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het verstrekken van uw identificatie- (naam, voornaam) en contactgegevens (e-mailadres) is noodzakelijk om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Wanneer u ons deze gegevens niet bezorgt, kunnen we geen gevolg geven aan uw verzoek. Het verstrekken van andere gegevens is niet verplicht.
U vindt meer informatie over onze gegevensverwerking op de webpagina met het beleid voor het beheer van persoonsgegevens.

Cookies:

Cookies (bestanden die gebruikt worden voor een optimale navigatie op de website of de herkenning van een gebruiker) worden uitsluitend gebruikt om het computersysteem achter de website te beheren en het gebruik van de website te analyseren (meetfrequentie, surfpatroon van de gebruiker …).  De cookies worden maximaal 13 maanden opgeslagen.

Cookies voor publieksmeting (statistische cookies): Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop niet-geïdentificeerde bezoekers navigeren op onze website. Het statistische instrument dat hiervoor gebruikt wordt is Google Analytics.

Pardot cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over het surfgedrag van geïdentificeerde contacten.

We herinneren u eraan dat bezoekers het gebruik van cookies kunnen voorkomen via de betreffende functies op hun computer en/of in hun browsersoftware.
We willen u er echter wel op wijzen dat het weigeren van cookies de goede werking van de functies op de website kan verhinderen.
U kunt het cookiebeheer meteen instellen via uw browser:

 • Safari:
  Ga naar de tabblad ‘Voorkeuren’ en klik op ‘Privacy’. Ga vervolgens naar ‘Cookies en andere websitegegevens’.
 • Google Chrome:
  Ga naar de tab ‘Instellingen’. Klik op ‘Privacy’ en vervolgens op de subrubriek ‘Site-instellingen’. Ga naar ‘Cookies en sitegegevens’.
 • Internet Explorer:
  Klik in het menu ‘Extra’ op de rubriek ‘Internetopties’. Ga vervolgens naar de tab ‘Algemeen’. Klik op ‘Browsegeschiedenis’. Klik tot slot in het venster ‘Instellingen van de tijdelijke internetbestanden en geschiedenis’ op ‘Bestanden tonen’.
 • Mozilla Firefox:
  Klik op ‘Extra’ en daarna op ‘Opties’. Ga naar de subrubriek ‘Privacy’ met de functie ‘Specifieke cookies verwijderen’.

Social media cookies:

Onze site bevat share links naar Facebook, Twitter, LinkedIn en andere gelijkaardige sociale netwerken waarmee u de inhoud van onze website kunt delen met andere personen.
Wanneer u deze share buttons gebruikt, kunnen cookies van derde partijen geïnstalleerd worden. Het beheer van social media cookies staat los van Ayming en wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van ieder sociaal netwerk.

Hyperlinks:

Deze website bevat links naar externe websites die u mogelijk interesseren.  Ayming is niet verplicht om deze websites of de inhoud ervan te controleren of goed te keuren, of om te garanderen dat deze links werken en up-to-date zijn. We wijzen elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites af. Het gebruik van deze links valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Problemen, claims of geschillen met betrekking tot deze website worden beheerst door de Franse wet. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nanterre (Frankrijk) bevoegd.

Updates:

Ayming behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze bepalingen (wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden voor het bezoeken en gebruiken van deze website) bij te werken in functie van de evolutie van de inhoud van de website.
Wij verzoeken alle gebruikers dan ook om kennis te nemen van deze pagina bij elk bezoek aan de site.

Copyright: ©Ayming – 2023. Alle rechten voorbehouden.