×
Sluiten

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming

Ayming is zich bewust van het belang van haar maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid en van de noodzaak om de duurzaamheidsprincipes te integreren in al haar activiteiten.

about - csr

In het kader van dit engagement staat de groep volledig achter het Wereldverdrag van de Verenigde Naties en zijn doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wereldverdrag van de Verenigde Naties

Wij hebben het Verdrag voor de eerste keer ondertekend in 2010; sindsdien hernieuwen wij elk jaar opnieuw ons engagement en brengen wij verslag uit van onze acties en programma’s.

Meer weten over UN Global Compact

 

Ons proces voor het creëren van waarde kan enkel tot een goed einde gebracht worden als wij, op duurzame wijze, bijdragen tot de sociale ontwikkeling en onze verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van milieu.De tien principes van het Verdrag stemmen overeen met de MVO-strategie van de Groep, alsook met onze engagementen ten aanzien van de rechten van de mens en die van de werknemers, de milieunormen en de maatregelen ter bestrijding van corruptie.Voor mij als Chairman van de Groep Ayming is het een eer om ons engagement inzake het Wereldverdrag te hernieuwen en de principes ervan te steunen.

Hervé Amar, Chairman Ayming

Ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen stemt overeen met de sociale, economische en milieugerelateerde principes van het Verdrag.

Hieronder staan enkele belangrijke engagementen die wij zijn aangegaan:

Op sociaal vlak

 • De rechten van onze werknemers respecteren.
 • De gelijkheid op het gebied van geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid en cultuur aanmoedigen.
 • De persoonlijke ontplooiing en de professionele vervolmaking aanmoedigen, alsook de mobiliteit van onze werknemers binnen de Groep.
 • Het welzijn en de kwaliteit van het leven op de werkvloer van al onze medewerkers in stand houden.

Op milieuvlak

 • De ecologische voetafdruk van onze werknemers en ons wagenpark beperken.
 • Verantwoorde en duurzame bevoorradingspraktijken aanmoedigen.
 • Besparen op energie, water en materiële rijkdommen die verbruikt worden in het kader van onze activiteiten.

Op economisch vlak

 • De duurzame groei van onze eigen activiteiten en die van onze klanten bevorderen.
 • Een nultolerantie binnen onze onderneming garanderen inzake corruptie en een gelijkaardig engagement eisen van onze bevoorradingsketen.
 • De principes van duurzame ontwikkeling integreren in de oplossingen die bedoeld zijn om de activiteit te verbeteren die wij aan de dag leggen en aan onze klanten aanbieden.

Onze vooruitgang ten opzichte van onze engagementen

In de voorbije jaren hebben wij grote vooruitgang geboekt in de meeste van deze domeinen.

Naarmate wij dit pad verder volgen en we onze strategie op het gebied van MVO verfijnen, nemen wij nieuwe maatregelen. Onze hoofdprioriteit bestaat erin om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Waardering van al onze medewerkers

De activiteit van Ayming is gebaseerd op menselijk kapitaal. Het is via de vaardigheden en deskundigheid van onze werknemers, en via hun volharding om de performantie van onze klanten te stimuleren, dat wij waarde creëren. En opdat onze successen blijvend zouden zijn, moeten wij investeren in human resource.

Onze medewerkers zijn in onze ogen veel meer dan enkel een resource. Daarom doen wij er alles aan om de HR opnieuw uit te vinden, om de cultuur van Ayming te weerspiegelen en te onderhouden.

Wij zijn ons ervan bewust dat de interpersoonlijke relaties de sleutel zijn van de ontwikkeling van het werk bij Ayming, en van ons succes als onderneming.

Net zoals de Groep Ayming zelf moet onze afdeling Human Resources een centrum van vernieuwing zijn, dit wil zeggen uiteenlopende talenten aantrekken en behouden, onze activiteiten omvormen en onze leiderspositie inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid verzekeren.

HR en vernieuwing

Ons HR-team organiseert een reeks initiatieven, meer bepaald:

 • de samenwerking met startende bedrijven, scholen en universiteiten met wetenschappelijke richtingen, klanten en hulpverlenende stichtingen.
 • de inrichting van een carrièretraject dat aan de werknemers duidelijkheid verschaft over hun vooruitzichten en dat mobiliteit aanmoedigt ongeacht of deze geografisch, horizontaal of verticaal is.
 • een nog meer toekomstgericht beheer van de talenten dat het volgende omvat: de beoordeling van de vaardigheden, van nieuwe opleidingswijzen, alsook feedback en “opwaartse feedback” tussen de werknemers en de managers op lokaal niveau, en dit op permanente basis.

Vrouwen en diversiteit

Onze inspanningen zijn vooral gericht op diversiteit en gelijke kansen op de werkvloer.

Bij het personeel van Ayming zijn er meer vrouwen dan mannen (56% tegenover 44%). Momenteel doen wij er alles aan om meer vrouwen op directiefuncties te plaatsen.

In mei 2018 hebben wij #IWILL gelanceerd. Dit is ons internationaal Laboratorium voor vrouwen in directiefuncties. Dit project is bedoeld om de verscheidenheid aan geslachten te vergroten en Ayming nog beter te maken als werkplek.

De leden van onze werkgroep, buitengewone vrouwen die in onze ondernemingen werken, bedenken nieuwe initiatieven om de diversiteit te bevorderen. Deze initiatieven zijn gebaseerd op de beste praktijken binnen de Groep en in andere sectoren, wat blijkt uit de lessen die we geleerd hebben uit onze deelname aan het Women’s Forum dat in 2018 in Toronto en Parijs plaatsvond en ging over de manier om “de kloof te dichten”.

Bij de voorbeelden van de goede praktijken noemen we het programma van Ayming Italië ter ondersteuning van de werknemers die een kind krijgen, dat momenteel uitgebreid wordt naar de hele groep. Het programma is bedoeld om alle stress en bezorgdheid over het werk te vermijden die kunnen voortvloeien uit deze levensveranderende ervaring zonder dat dit nadelig is voor hun professionele carrière. Het is gericht op communicatie waarbij deze personen tijdens hun verlofperiode af en toe geïnformeerd worden over de activiteit van de onderneming, wat hun terugkeer naar de werkvloer vergemakkelijkt.

Hieronder vermelden we enkele andere initiatieven:

 • De lancering van het programma #BossOfMyWorklife dat individuen aanmoedigt om hun lot in eigen handen te nemen en hun droom op professioneel gebied voor te stellen aan een carrièrecommissie.
 • Job datingsessies: potentiële kandidaten voor jobs brengen vier uur met onze teams door en nemen deel aan een creatieve workshop, speed interviews en andere activiteiten. Dit dynamische format wordt gebruikt in alle landen, is bedoeld om talenten en jobs samen te brengen en heeft geleid tot een succespercentage van meer dan 85%.
 • De werknemers worden ertoe aangezet om internationale carrièreopportuniteiten aan te grijpen via detacheringen van twee jaar.
 • Het partnerschap met scholen om jonge talenten aan te trekken en hun inzetbaarheid te ontwikkelen.
 • Een programma met bedrijfsstages om studenten een beeld te geven van de wereld van de werkende bevolking.

Op economisch en milieuvlak

De bestrijding van corruptie is één van de belangrijkste doelstellingen van het Verdrag van de Verenigde Naties. Nadat we een gedragscode verspreid hebben om alle werknemers van Ayming te herinneren aan ons engagement inzake integriteit, hebben wij een communicatiecampagne gevoerd en een waarschuwingssysteem inzake de risico’s van corruptie ingesteld.

De transportafdeling is één van de grote verantwoordelijken voor de uitstoot van broeikasgassen. Wij moedigen onze medewerkers aan om thuis te werken. Dit draagt bij tot een beperking van het woon-werkverkeer en tot een bevordering van een gezonder evenwicht tussen werk en persoonlijk leven.

Wij hebben een mobiliteitsplan opgesteld dat het personeel aanmoedigt te kiezen voor duurzame transportmiddelen. Daarnaast hebben wij een beoordeling van onze ecologische voetafdruk en een energieaudit besteld. De besluiten daarvan zullen gebruikt worden om de richting van onze ontwikkelingsstrategie te bepalen.

Tegelijkertijd ondersteunen wij de inspanningen om koolstof uit de atmosfeer te absorberen via de aanplanting van bomen. Treedom, een gecertificeerde B Corporation, betaalt lokale boeren wereldwijd om bomen aan te planten en hun ontwikkeling op te volgen. Onze samenwerking met Treedom omvat de financiering van een extra boom telkens wij 500 nieuwe “followers” op LinkedIn tellen.